Magkapatid, Nag-ipon ng 100 Pesos Para Makabili ng Bestida Para sa Kaarawan ng Ina

Marami ring netizens ang pumuri sa dalawang bata dahil sa kanilang pagiging maaalalahanin at pagpapakita ng pagmamahal sa ina.

Read More Magkapatid, Nag-ipon ng 100 Pesos Para Makabili ng Bestida Para sa Kaarawan ng Ina